ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวาทิน บางสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พ.ค. 2494 - 16 ก.ค. 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายนวน หาญรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.ค. 2497 - 30 ก.ย. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทองหาญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ม.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสะท้อน วรรณพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพิน นุชรอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธ.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพฤฒสภา แย้มพราย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555 - 30 ก.ย.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกิจ เมฆประยูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน