ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2565  )    
         
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาล 1 2 21 21 42
อนุบาล 2 1 21 15 36
รวม 3 42 36 78
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 23 23 46
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 23 23 46
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 20 23 43
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 25 27 52
รวม 7 119 129 248
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 25 16 41
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 27 24 51
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 20 22 42
รวม 4 72 62 134
รวมทั้งหมด 14 234 226 460