ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 58 วันภาษาไทย
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงกวีเอกของโลกซึ่งเป็นคนไทย
ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ / ชุดไทย ครูประจำวิชา/วิชาการ
15 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 / 2558
ใส่ชุดขาว ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
07 พ.ค. 58 ถึง 12 พ.ค. 58 อบรมระเบียบวินัยและคุณธรรมนักเรียน
โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและคุณธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ระดับปฐมวัย-ป.6 อบรมวันที่ 7-8 พ.ค.58 ,ระดับมัธยม 1-3 วันที่ 11-12 พ.ค. 58 โดยมีวิทยากรเรื่องระเบียบวินัย จากกองร้อย ลว.ไกล กองพลทหารม้าที่1
ค่ายพ่อขุนผาเมือง  และด้านคุณธรรมจาก เจ้าอาวาสวัดยาวีเหนือ  วัดยาวีใต้ และวัดแสนสุข
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง,วัดยาวีเหนือ,วัดยาวีใต้,วัดแสนสุข ฝ่ายกิจกรรม/คระครู ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง