ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.. 2494   สถานที่หมู่ 10 ตำบลวังชมภู    อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อที่  31 ไร่  53 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ  5  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ บ้านยาวีเหนือ  หมู่ 2  บ้านห้วยโป่ง  หมู่ 10  บ้านยาวีใต้ หมู่ 13  บ้านยาวีพัฒนา  และหมู่ 14  บ้านห้วยโป่งพัฒนา ตำบลวังชมภูอำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

     รายนามผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการ  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันดังนี้
         1. นายวาทิน  บางสัมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง   เมื่อ 30 พฤษภาคม 2494 ถึง  1  กรกฎาคม 2497
         2.  นายนวน  หาญรักษ์  ดำรงตำแหน่ง  เมื่อ 17 กรกฎาคม 2497  ถึง  30  กันยายน 2527
         3.  นายวิชัย ทองหาร  ดำรงตำแหน่ง  เมื่อ 11 มกราคม 2528  ถึง  30  กันยายน 2533
         4.  นายสะท้อน  วรรณพงษ์ ดำรงตำแหน่ง  เมื่อ 16  ตุลาคม  2533  ถึง  30  กันยายน  2544
         5.  นายสุพิน  นุชรอด ดำรงตำแหน่ง  เมื่อ 11  ธันวาคม  2544 ถึง  30  กันยายน  2555
         6.  นายพฤฒสภา  แย้มพราย  ดำรงตำแหน่ง  เมื่อ 14  ธันวาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน   

ภาพถ่ายเขตบริการโรงเรียน
  


GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.68 KB