ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จำนวน 29 คน สายบริหาร 2 คน  สายผู้สอน 24 คน ครูอัตราจ้างต่างประเทศ 2 คน ธุรการ 1 คน  นักการภารโรง 2 คน