ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
บุคลากรโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จำนวน 20 คน สายบริหาร 2 คน  สายผู้สอน 18 คน ครูอัตราจ้างต่างประเทศ 1 คน ธุรการ 1 คน  นักการภารโรง 1 คน