ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ....
งบประมาณ : ....
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพถ่ายทางอากาศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ....
งบประมาณ : ...
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป 1 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2510
งบประมาณ : 175,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป 1 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 750,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช. 601
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 205/2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 763,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 850,000 บา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 105 / 29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,540,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร5 งบฯ ร.ร.ดีศรีตำบล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 1,717,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 105/29 (อาคารปทุมทอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 3,486,000
เพิ่มเติม..