ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบ พฐ.23 แบบรับรองการไม่มีตัวตน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.97 KB 146784
แบบ พฐ.23 แบบรับรองการไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 22.22 KB 146385
แบบ พฐ.24 แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.07 KB 146675
แบบ พฐ.24 แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 146509
แบบ พฐ.25 แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.64 KB 146390
แบบ พฐ.25 แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 146669
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 146566