กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์แสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0857323138
อีเมล์ : singsangphetcharat@yahoo.com

วราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0872023511
อีเมล์ : t.paeng@hotmail.com