กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธารกมล ผ่องจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0895654293
อีเมล์ : tk_p07hotmail.com