ข้อมูลครูปัจจุบัน
ข้อมูลครูปัจจุบัน
 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก บรรจุ เครื่องราชฯ
1 นายสุกิจ เมฆประยูร ชำนาญการพิเศษ   บริหารการศึกษา   ท.ช.
2 นางคำรัก  โพธิบัติ ชำนาญการพิเศษ   บริารการศึกษา   ท.ช.
3 นางพนิดา พรมเท้า ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 02 ก.พ.2524 ท.ช.
4           ท.ช.
5 นายสมรัก  แก้วนิ่ม ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 01 ก.ค.2529 ท.ช.
6 นายอนันต์ รัตนขันแสง ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 29 ก.ค.2530 ท.ช.
7            
8 นางกานต์จรีย์  ละคำ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศาสตร์ 12 ก.ย.2529 ท.ช. 
9 นางประไพพิศ  กันทอง ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อนุบาลศึกษา 16 ส.ค.2536 ท.ช.
10 นาง         ท.ช. 
11 นางปัทมา  ผดุงกุล ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 01 ส.ค.2538  
12 นาย          ท.ช.
13 นายเสกสม วรรณา ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 22 พ.ย.2536  
14 นาง         ท.ช.
15 นาง         ท.ช.
16 นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์แสง ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 22 ม.ค.2535  
17 นางสุทิศา  จารุเดชา ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 23 ส.ค.2536  
18 นางธารกมล  ผ่องจิตร ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 01 ต.ค.2534  
19 นาง          
20 นาง          
21 นายเศกสรร แสงจินดาวงศ์เมือง ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. นาฏศิลป์ไทย 1 ส.ค. 2538   ท.ช.
22 นางวราณัฐ เนติบัณฑิตสกุล   ครู/ชำนาญการพิเศษ     ศศ.บ.     ภาษาอังกฤษ   15  ตุลาคม  2533  
23               
24             
25           
      
 
                         
         

นางพนิดา  พรมเท้า